Thông báo về Kết quả xét học vụ (dự kiến) năm học 2021-2022
26/09/2022 - Lượt xem: 8185

Phòng Đào tạo thông báo về Kết quả xét học vụ (dự kiến) năm học 2021-2022 như sau:

I. Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ (dự kiến) năm học 2021 - 2022

1. Hệ Đại học

- Cảnh báo học vụ buộc thôi học

- Cảnh báo học vụ lần 1

- Cảnh báo học vụ lần 2

2. Hệ Cao đẳng

- Cảnh báo học vụ buộc thôi học

- Cảnh báo học vụ lần 1

- Cảnh báo học vụ lần 2

3. Cảnh báo học vụ vì tạm dừng học tập quá thời hạn

- Cảnh báo học vụ buộc thôi học

II. Các trường hợp cảnh báo học vụ

1. Trường hợp 1: Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ

a. Hệ Cao đẳng chính quy

Sinh viên thuộc trường hợp cảnh báo học vụ dựa trên một số điều kiện như sau:

- Tổng số tín chỉ của các môn học bị điểm F còn tồn động tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ;

- Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba.

Hình thức xử lý:

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 1.

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 2 (nếu sinh viên đã bị cảnh báo học vụ lần 1).

- Ban hành quyết định buộc thôi học nếu sinh viên có số lần cảnh báo học vụ vượt quá 2 lần.

b. Hệ Đại học chính quy khóa 07ĐH, 08ĐH, 09ĐH, 10ĐH

Sinh viên thuộc trường hợp cảnh báo học vụ dựa trên một số điều kiện như sau:

Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Hình thức xử lý:

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 1.

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 2 (nếu sinh viên đã bị cảnh báo học vụ lần 1).

- Ban hành quyết định buộc thôi học nếu sinh viên đã bị cảnh báo học vụ 03 lần liên tục

c. Hệ Đại học chính quy khóa 11ĐH, 12ĐH

Sinh viên thuộc trường hợp cảnh báo học vụ dựa trên một số điều kiện như sau:

- Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Hình thức xử lý:

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 1.

- Ban hành quyết định cảnh báo học vụ lần 2 (nếu sinh viên đã bị cảnh báo học vụ lần 1).

- Ban hành quyết định buộc thôi học nếu sinh viên đã bị cảnh báo học vụ 03 lần liên tục

2. Trường hợp 2: Sinh viên quá hạn thời hạn tạm dừng học tập

Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy; Cao đẳng vừa làm vừa học; Đại học chính quy; Đại học liên thông; Đại học vừa làm vừa học quá thời hạn tạm dừng học tập theo Quyết định tạm dừng học tập (không tính trường hợp nghỉ học vì thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng không trở lại học tập.

Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

3. Trường hợp 3: Sinh viên hết thời gian đào tạo

Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy; Cao đẳng vừa làm vừa học; Đại học chính quy; Đại học liên thông; Đại học vừa làm vừa học hết thời gian đào tạo tối đa theo quy định.

Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

III. Các kênh thông tin đến người học

Các sinh viên thuộc 01 trong 03 trường hợp trên sẽ nhận được thông báo về việc xử lý học vụ qua các kênh thông tin sau:

- Danh sách kết quả xét học vụ thông báo tại website: https://sinhvien.hufi.edu.vn/.

- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản>> xem Kết quả học tập>> Xử lý học vụ.

 - Kết quả xử lý học vụ được gửi qua địa chỉ email của sinh viên (email do trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cấp).

- Gửi thư về gia đình.

IV. Thời gian phản hồi

- Thời gian để sinh viên gửi thắc mắc về Phòng Đào tạo (nếu có) trong vòng 14 ngày tính từ ngày thông báo được đăng tải.

- Hình thức gửi thắc mắc: liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo (gặp cô Hiền) hoặc qua địa chỉ email: hiennthi@hufi.edu.vn (Cô Ngô Thị Hiền), tiêu đề email “Thắc mắc về trường hợp xử lý học vụ”.

- Sau thời gian phản hồi, phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách chính thức các trường hợp sinh viên thuộc diện xử lý học vụ, mọi khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Ghi chú: Xếp hạng năm đào tạo

TT

Trình độ cao đẳng

Trình độ đại học

1

Năm thứ 01: nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 TC;

Năm thứ 01: nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 TC;

2

Năm thứ 02: nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 đến dưới 60 TC;

Năm thứ 02: nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 đến dưới 60 TC;

3

Năm thứ 03: nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 đến dưới 90 TC;

Năm thứ 03: nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 đến dưới 100 TC;

4

Năm thứ 04: nếu khối lượng kiến thức tích lũy bằng hoặc lớn hơn 90 TC

Năm thứ 04: nếu khối lượng kiến thức tích lũy bằng hoặc lớn hơn 100 TC.Tập tin đính kèm