Thông báo V/v triển khai chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin thay thế chứng chỉ A,B, MOS cho HS-SV khối không chuyên ngành CNTT tất cả các khóa

| In Thông báo V/v triển khai chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin thay thế chứng chỉ A,B, MOS cho HS-SV khối không chuyên ngành CNTT tất cả các khóa