Thông báo số 13/TB-DCT về việc triển khai học phần Khóa luận tốt nghiệp và các học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

| In Thông báo số 13/TB-DCT về việc triển khai học phần Khóa luận tốt nghiệp và các học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:     13    /TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày   05    tháng 01    năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai học phần Khóa luận tốt nghiệp và các học phần bổ sung

          

Căn cứ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017,

Nay nhà trường thông báo về việc triển khai học phần Khóa luận tốt nghiệp và các học phần bổ sung như sau:        

1.   Đối tượng:

O Sinh viên đại học chính quy khóa 02, 03, 04

O Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 12, 13, 14

2.   Điều kiện:

2.1    Khóa luận tốt nghiệp:

O Số tín chỉ chưa đạt không quá 36 tín chỉ (bao gồm cả số tín chỉ Khóa luận tốt nghiệp)

O Điểm trung bình tích lũy: >=2.5

O Số lượng sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp còn phụ thuộc vào lực lượng giảng viên hướng dẫn và số lượng sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của Khoa vào thời điểm đó. Danh sách và số lượng sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp do Khoa đề xuất.

2.2    Học các học phần bổ sung: Áp dụng đối với sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp.

3.   Triển khai thực hiện:

3.1    Đối với sinh viên khóa đại học chính quy khóa 04, cao đẳng chính quy khóa 14: Nhà trường sẽ xét điều kiện và đăng ký thời khóa biểu tự động cho sinh viên. Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang web http://sinhvien.hufi.vn/

3.2    Đối với sinh viên đại học chính quy khóa 02, 03; cao đẳng chính quy khóa 12, 13: Sinh viên đăng ký tại Khoa, các Khoa tổng hợp và gửi danh sách về phòng Đào tạo hạn cuối 14h ngày 07/04/2017 và phòng Đào tạo sẽ đăng ký thời khóa biểu tự động cho sinh viên theo danh sách.

4.   Đóng học phí: Theo dõi thông báo đóng học phí trên trang web http://sinhvien.hufi.vn/

5.   Ghi chú:

O Các khoa nộp điểm theo đúng quy định của nhà trường.

O Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp trên trang web http://sinhvien.hufi.vn/ ngày 28/02/2017.

O Những sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng muốn học các học phần bổ sung thay cho làm Khóa luận tốt nghiệp thì viết đơn nộp lên Khoa. Các Khoa tổng hợp và gửi danh sách về phòng Đào tạo hạn cuối 14h ngày 07/04/2017..

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT.

                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

                 Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 258
Hôm nay: 10924
Hôm qua: 15429
Tổng cộng: 21561697