Thông báo số 809/TB-DCT về Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016

| In Thông báo số 809/TB-DCT về Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016

 

                                       BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số:  809 /TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016

 
 

 

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017,

Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2,  năm 2016 cho sinh viên cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên hệ cao đẳng nghề khóa 3,4,5,6 và hệ trung cấp chuyên nghiệp.

2.Điều kiện thi tốt nghiệp: Sinh viên hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

3.Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/02/2017. (Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp)

4.Thời gian thi (dự kiến):

- Môn chính trị: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 18/02/2017

- Môn Lý thuyết: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 18/02/2017

- Môn Thực hành: Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 18/02/2017

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, danh sách dự thi và phòng thi cụ thể vào trước ngày 15/02/2017 tại các khoa đào tạo hoặc trên cổng thông tin sinh viên sinhvien.hufi.vn

5.   Đóng tiền thi tốt nghiệp:

-  Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: 300.000 đồng/1 SV

-  Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

                    + Môn lý thuyết: 100.000 đồng/1 SV

                    + Môn chính trị: 100.000 đồng/1 SV

                    + Môn thực hành: 100.000 đồng/1 SV (đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp), 200.000 đồng/1 SV (đối với hệ Cao đẳng nghề và chưa tính tiền vật tư).

6.   Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

1

Lên kế hoạch làm đề

Ban đề thi (theo QĐ)

09/02/2017

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

3

Đề nghị cán bộ chấm thi, cán bộ coi thi

Các khoa đào tạo

09/02/2017

4

Chuẩn bị dữ liệu thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

10/02/2017

6

Đóng tiền thi tốt nghiệp

Sinh viên

16h ngày

08/02/2017

7

Công bố dữ liệu thi tốt nghiệp trên trang web, gửi về khoa

Phòng Đào tạo

10/02/2017

8

Phản hồi thông tin

Khoa, sinh viên

10-13/02/2017

9

Tổ chức thi

Ban coi thi (theo QĐ)

17-18/02/2017

10

Dồn túi, đánh phách

Ban thư ký

20-22/02/2017

11

Triển khai chấm thi, dò bài, vào điểm

Ban chấm thi, Ban thư ký

22/02/2017 -03/03/2017

12

Công bố điểm

Hội đồng thi

08/03/2017

13

Nhận đơn phúc khảo

Phòng Đào tạo

08-15/03/2017

7.    Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo thông báo đến sinh viên về kế hoạch thi này. Đề nghị các khoa đào tạo rà soát điểm số của hệ Cao đẳng nghề để tạo điều kiện cho sinh viên dự thi tốt nghiệp đúng thời gian trên.

- Ban chấm thi thực hiện chấm thi theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

 

 

 

 

 

       

KT. HIỆU TRƯỞNG

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

                            

 

                                   (đã ký)

 

                             Nguyễn Xuân Hoàn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 444
Hôm nay: 3438
Hôm qua: 26751
Tổng cộng: 22377551