Thông báo về việc hủy các lớp học phần do không đủ sĩ số mở lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

| In Thông báo về việc hủy các lớp học phần do không đủ sĩ số mở lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:       /TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày  16   tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc hủy các lớp học phần học do không đủ sĩ số mở lớp
học kỳ II năm học 2016 – 2017

         

             

Căn cứ vào Điều 15 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-DCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh ;

Căn cứ vào kết quả đăng ký môn học đợt 1 của sinh viên cho học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên và các Khoa/Trung tâm về việc hủy các lớp học phần do không đủ sĩ số mở lớp (danh sách đính kèm).

Sinh viên có tên trong danh sách các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký bổ sung học phần bị hủy vào đợt 2 (từ 8h00’ ngày 19/12/2016 đến 16h00’ ngày 25/12/2016)

Trân trọng./.

  

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã kỹ)

 
                 Nguyễn Thanh Nguyên

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 468
Hôm nay: 3505
Hôm qua: 26751
Tổng cộng: 22377618