Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên

| In Quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên

QUY ĐỊNH  HOẠT ĐỘNG  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

(Trích Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)

 

Điều 41.  Mục tiêu, yêu cầu về hoạt động NCKH của sinh viên

Hoạt động NCKH của học sinh sinh viên và học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) là một phần trong kế hoạch KH&CN của Trường, nhằm đạt các mục tiêu và yêu cầu sau:

1.    Mục tiêu

 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên; góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội.

 2.  Yêu cầu

 a)  Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của trường.

 b) Phù hợp với định hướng hoạt động KH&CN của trường, của ngành và của đất nước.

 c)  Nội dung và kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, tính mới và sáng tạo.

 

 Điều 42. Nội dung hoạt động NCKH của sinh viên

 1.  Thực hiện đề tài NCKH thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên.

 2.  Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, câu lạc bộ khoa học sinh viên, hội thi sáng tạo, các giải thưởng KH&CN ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động KH&CN khác của sinh viên.

2.    Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo… 

4.  Công bố các kết quả NCKH của sinh viên.

 

 Điều 43. Xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên và triển khai thực hiện đề tài

 1.  Xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên:

 a)  Đề xuất đề tài NCKH: căn cứ văn bản hướng dẫn của trường, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và yêu cầu thực tế sinh viên đề xuất đề tài NCKH với đơn vị quản lý chuyên môn.

 b) Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa/bộ môn xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên.

 c)  Thời gian hoàn thành việc xác định danh mục đề tài NCKH của sinh viên: tháng 9 hàng năm.

 d) Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên.

 2.  Triển khai thực hiện đề tài:

 a)  Đơn vị quản lý chuyên môn thông báo cho sinh viên danh mục đề tài NCKH được phê duyệt để triển khai; tổ chức xét duyệt đề cương đề tài NCKH của sinh viên và phân công giảng viên theo dõi hoặc hướng dẫn phù hợp.

 b) Sinh viên thực hiện đề tài phải trình bày công trình nghiên cứu theo trình tự quy định.

 

 Điều 44.  Nội dung đánh giá và xếp loại đề tài NCKH của sinh viên

1.  Nội dung đánh giá đề tài:

a)  Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

b) Mục tiêu đề tài

c)  Phương pháp nghiên cứu. 

d) Nội dung khoa học.                                                                           

e)  Đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội.

 

f)   Cách trình bày công trình nghiên cứu (hình thức, bố cục, diễn đạt, phương pháp trình bày, sơ đồ, hình vẽ,...).     

 

g)  Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước).

2.  Xếp loại đánh giá đề tài NCKH của sinh viên: 

h) Hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cho điểm xếp loại đề tài theo 4 mức: Xuất sắc, Khá, Đạt và Không đạt.

i)    Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên.

 

Điều 45.  Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên

1.  Đánh giá ở cấp đơn vị quản lý chuyên môn:

a)  Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị nhận xét, đánh giá công trình NCKH của sinh viên.

b) Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, đơn vị quản lý chuyên môn xét chọn các công trình gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường.

2.  Đánh giá ở cấp trường:

 

a)  Trường thành lập Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá các công trình gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường.

b) Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, trường tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường.

 

Điều 46. Tổ chức hội nghị NCKH của sinh viên và các hình thức hoạt động KH&CN khác 

1.  Trường tổ chức hội nghị NCKH của sinh viên vào tháng 5 hàng năm theo kế hoạch hoạt động KH&CN của trường với các nội dung sau: Tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên; Báo cáo kết quả các công trình nghiên cứu do sinh viên thực hiện ở các tiểu ban; xét thưởng, công bố kết quả và trao thưởng các công trình đạt giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường.

2.  Ngoài việc tổ chức hội nghị NCKH của sinh viên, hàng năm trường, đơn vị quả lý chuyên môn tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo KH&CN, câu lạc bộ khoa học và các hình thức hoạt động KH&CN khác của sinh viên.

 

Điều 47. Triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn và hoạt động thông tin KH&CN của sinh viên

1.  Trên cơ sở nhiệm vụ KH&CN của trường, giảng viên đề xuất những nội dung triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn và huy động sinh viên tham gia. Trường tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của bản thân và tiến bộ KH&CN vào thực tiễn, đặc biệt đối với các đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp trường đánh giá mức xuất sắc.

 2.  Trường tổ chức hoạt động tìm kiếm, thu thập, xử lý, lưu giữ, phổ biến thông tin KH&CN của sinh viên, bao gồm: xuất bản các thông báo khoa học, kỷ yếu về các công trình NCKH của sinh viên; quản lý, lưu giữ các công trình NCKH của sinh viên trong hệ thống thông tin - thư viện chung của Trường; công bố kết quả NCKH của sinh viên theo quy định hiện hành.

 

Điều 48. Trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH

1.  Trách nhiệm của sinh viên:

a)  Thực hiện đề tài NCKH và triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn theo kế hoạch hoạt động KH&CN của Trường.

b) Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động KH&CN khác trong Trường.

c)  Trung thực trong NCKH, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về hoạt động KH&CN.

2.  Quyền lợi của sinh viên:

a)  Được độc lập làm chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia cùng giảng viên và các sinh viên khác thực hiện đề tài NCKH và triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn.

b) Được sử dụng các thiết bị sẵn có của Trường để tiến hành NCKH.

c)  Được công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tạp chí, thông báo khoa học của Trường và các phương tiện thông tin khác.

d) Được ưu tiên xét cấp học bổng, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu sinh viên có thành tích NCKH xuất sắc.

e)  Được cộng điểm thưởng hoặc được xét chuyển điểm cho các môn học tương ứng tùy vào từng ngành học.

 

Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH (nếu có)

1.  Trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn:

 Giảng viên có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH và chịu trách nhiệm về tính trung thực của đề tài được phân công hướng dẫn.

2.  Quyền lợi của cán bộ hướng dẫn:

a)  Được tính giờ NCKH bằng 50% chủ nhiệm đề tài. Ngoài ra, căn cứ vào thành tích NCKH của sinh viên, Hiệu trưởng quy định tính thêm số giờ NCKH cho cán bộ hướng dẫn đối với đề tài NCKH của sinh viên đạt giải các cấp hoặc được triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn.

b) Được ưu tiên trong việc xét các danh hiệu thi đua nếu có thành tích hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải các cấp.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 288
Hôm nay: 2244
Hôm qua: 43939
Tổng cộng: 30216106