Điểm rèn luyện

| In Điểm rèn luyện

Câu hỏi 1: Xin cho biết, tại sao phải đánh giá điểm rèn luyện của SV?

Trả lời: Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của SV là đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng SV trên các mặt: Ý thức và kết quả học tập; Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường; Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội;  Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng; Ý thức và kết quả tham gia công tác của lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của SV.

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

Câu hỏi 2: Điểm rèn luyện dùng để làm gì?

Trả lời:                                                                             

1. Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng SV được lưu trong hồ sơ quản lý SV của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng SV khi ra trường;

2. Kết quả rèn luyện của học kỳ được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cho SV trong học kỳ đó;

3. Kết quả rèn luyện của năm học, khóa học được sử dụng để xét khen thưởng năm học, khóa học cho SV;

4. SV được cấp giấy chứng nhận kết quả rèn luyện theo yêu cầu;

5. SV bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học, phải tạm ngừng học tập một năm ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Câu hỏi 3: Những cá nhân, đơn vị nào được phân quyền đánh giá điểm rèn luyện SV?

Trả lời: Các đơn vị quản lý SV và các đơn vị (Phòng, ban, khoa/TT, Đoàn thể) có liên quan đến các hoạt động học tập và rèn luyện của SV đều được phân quyền đánh giá rèn luyện của SV.

Câu hỏi 4: Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện SV như thế nào?

Trả lời: 

1. Đầu học kỳ, Ban chủ nhiệm khoa hướng dẫn ban cán sự lớp SV (sau đây được gọi là lớp) tổ chức phổ biến, hướng dẫn việc đánh giá kết quả rèn luyện đến từng SV trong lớp theo đúng quy định;

2. Trong suốt học kỳ:

SV tích lũy điểm rèn luyện bằng cách tham gia các hoạt động rèn luyện (của nội dung đánh giá);

Các đơn vị, cá nhân (khoa, phòng, ban, trung tâm, các tổ chức đoàn thể, giảng viên, cán bộ viên chức) có trách nhiệm tổng hợp và cập nhật thường xuyên toàn bộ nội dung và kết quả hoạt động liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện của SV vào phần mềm đánh giá điểm rèn luyện để làm căn cứ cho việc đánh giá điểm rèn luyện của SV sau mỗi học kỳ. Việc nhập điểm đánh giá kết quả rèn luyện của SV sau mỗi hoạt động phải được thực hiện trong thời gian chậm nhất là một tuần kể từ ngày kết thúc hoạt động.

SV kiểm tra và đề nghị bổ sung các nội dung liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện (gồm các nội dung còn thiếu và các hoạt động tham gia tại địa phương) trong học kỳ. Điểm rèn luyện sau mỗi hoạt động, SV tiến hành kiểm tra và đề nghị bổ sung trong thời gian hai tuần kể từ ngày điểm hoạt động được công bố trên phần mềm đánh giá điểm rèn luyện;

3. Việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ của SV được tiến hành sau khi kết thúc học kỳ theo trình tự sau:

-       Vào tuần đầu tiên của học kỳ tiếp theo các đơn vị & cá nhân có trách nhiệm hoàn thiện việc đánh giá, nhập điểm rèn luyện cho SV trên phần mềm.

-       Vào tuần thứ hai của học kỳ tiếp theo, thường trực hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của SV cấp trường tiến hành chạy phần mềm đánh giá điểm rèn luyện và công bố kết quả điểm rèn luyện của SV toàn trường.

-        Vào tuần thứ ba của học kỳ tiếp theo, SV kiểm tra lần cuối các nội dung và kết quả hoạt động liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện qua trang online SV; SV khiếu nại các nội dung liên quan đến kết quả đánh giá điểm rèn luyện trong thời gian này.

-       SV thống nhất kết quả điểm rèn luyện học kỳ của mình bằng cách lưu bảng điểm rèn luyện trên trang điện tử online SV trường. Những SV không thực hiện việc thống nhất kết quả điểm rèn luyện cuối cùng của cá nhân (lưu bảng điểm), khi phân loại sẽ bị trừ mười điểm rèn luyện (qua theo dõi của phần mềm đánh giá điểm rèn luyện) và không có quyền khiếu nại các vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện cá nhân trong học kỳ được đánh giá.

-       Vào tuần thứ tư của học kỳ tiếp theo, hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của SV cấp trường họp để thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của SV và trình Hiệu trưởng xem xétra quyết định công nhận kết quả rèn luyện của SV.

Câu hỏi 5: Em là lớp trưởng, em nên làm gì để điểm rèn luyện của em và lớp em được cao?

Trả lời: Em nên thường xuyên nắm bắt các thông tin từ các đơn vị trong trường có tổ chức các hoạt động, thông tin các hoạt động đến các bạn SV trong lớp để các bạn tham gia các hoạt động, tích luỹ điểm rèn luyện trong học kỳ.

Em nên tham mưu với khoa tổ chức các hoạt động học thuật, phong trào, CTXH để SV tham gia.

Quan tâm, phản hồi các hoạt động SV có tham gia mà các đơn vị chưa công nhận, qua đó bảo vệ quyền lợi của các bạn SV.

Câu hỏi 6: Tham gia những hoạt động như thế bào thì sẽ được điểm rèn luyện? Và cụ thể được bao nhiêu điểm?

Trả lời: Điểm rèn luyện là điểm mà bạn có được khi tham gia vào những hoạt động tình nguyện, phong trào ở cấp khoa và cấp trường do các đơn vị tổ chức. Các hoạt động thường được cộng điểm rèn luyện là những hoạt động tình nguyện, phong trào, chuỗi chương trình dành cho sinh viên. Trong các hoạt động này bạn có thể tham gia với vai trò là người cổ vũ, lực lượng tham dự, thi đấu hoặc cộng tác viên cho chương trình,...

Việc đánh giá điểm rèn luyện phụ thuộc vào quy mô của hoạt động, chương trình, phong trào. Nếu là hoạt động cấp trường khi tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ bạn sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện, hoạt động quy mô cấp khoa được cộng tối đa là 4 điểm rèn luyện. Ngoài ra tùy theo quy mô và tính chất hoạt động sẽ có mức điểm và hình thức đánh giá khác nhau.

Câu hỏi 7: Điểm CTXH và điểm rèn luyện khác nhau chỗ nào?

Trả lời: Điểm CTXH đánh giá mức độ hoạt động đã tham gia trong lĩnh vực CTXH. Điểm được tích lũy trong cả quá trình học tạp từ khi nhập học đén khi ra trường của sinh viên.

Điểm đánh giá ý thức, kết quả học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế, tham gia các hoạt động chính trị xã hội-văn hóa, văn nghệ thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia phụ trách lớp,các đoàn thể, tổ chức, phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.

Câu hỏi 8: Điểm CTXH và điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không?

Trả lời: Điểm rèn luyện và điểm CTXH không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét kết quả học tập. Tuy nhiên, nếu sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học, thôi học, khi đó sẽ không được xét chuyên ngành và tốt nghiệp. Còn điểm CTXH là điểm điều kiện để lấy chứng chỉ GDNN&CTXH (Sinh viên có chứng chỉ này mới được xét tốt nghiệp).

Kết quả đánh giá rèn luyện của từng học kỳ được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó. Kết quả đánh giá rèn luyện của năm học dùng để xét ngừng học, thôi học. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khi ra trường. Ngoài ra, sinh viên đạt kết quả rèn luyện toàn khóa học loại xuất sắc được nhà trường khen thưởng, biểu dương trong Lễ Tốt nghiệp.

Câu hỏi 9: Thắc mắc về điểm rèn luyện thì sẽ được giải đáp như thế nào? Ở đâu?

Trả lời: Những vấn đề phát sinh trong việc cập nhật và tổng hợp ĐRL vào cuối kỳ được giải quyết ở hai đơn vị. Hoạt động cập nhật ĐRL ở cấp khoa và cấp trường. Sinh viên có khiếu nại và thắc mắc khi tham gia hoạt động tại khoa thì khoa sẽ trực tiếp giải đáp và sửa chữa, còn hoạt động cấp trường mọi thắc mắc sẽ được giải quyết tại phòng CTCT&HSSV. Sinh viên ý kiến trực tiếp bằng cách đến Khoa hoặc phòng CTCT&HSSV gặp người chịu trách nhiệm và nói rõ vấn đề. Ngoài ra SV có thể khiếu nại trực tiếp đơn vị tổ chức để được giải quyết, bảo đảm quyền lợi bản thân khi tham gia hoạt động.

Câu hỏi 10: Tham gia hoạt động, phong trào có lợi ích gì thiết thực không?

Trả lời: Phát huy tinh thần xung kích của sinh viên, tình nguyện vì cộng đồng, nhân ái, tương trợ và chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề đang được nhà trường và xã hội quan tâm. Qua đó nâng cáo ý thức, trách nhiệm của sinh viên dối với bản thân và cộng đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 36
Hôm nay: 666
Hôm qua: 14383
Tổng cộng: 40914218