Thông báo về việc thay đổi lịch học của các học phần học tại dãy nhà F

| In Thông báo về việc thay đổi lịch học của các học phần học tại dãy nhà F

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:  384/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch học của các học phần học tại dãy nhà F

         

 Căn cứ kế hoạch cải tạo sửa chữa dãy nhà F, nhằm phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi lịch học của sinh viên, lịch dạy của giảng viên như sau:

-     Các học phần giảng dạy tại dãy nhà F từ ngày 01/7/2020 sẽ có sự thay đổi về phòng học, thời gian học.

-     Một số học phần do sức chứa phòng học không đủ nên phòng Đào tạo đã tách thành 2 nhóm học.

Đề nghị giảng viên, sinh viên theo dõi cập nhật lịch giảng dạy và học tập trên cổng thông tin của giảng viên và sinh viên.

Phòng Đào tạo xin cáo lỗi về sự bất tiện này và rất mong được sự thông cảm, hợp tác của giảng viên và sinh viên.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 


Nguyễn Thanh Nguyên

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 433
Hôm nay: 17830
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39387731