Thông báo về việc thay đổi lịch học của các lớp học tại khu nhà D từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019

| In Thông báo về việc thay đổi lịch học của các lớp học tại khu nhà D  từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số: 843/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch học của các lớp học tại khu nhà D
 từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019

      

 

Để phục vụ cho công tác đánh giá ngoài Chương trình Đào tạo của Trung tâm Quản lý chất lượng; phòng Đào tạo đã thay đổi thời khóa biểu một số học phần học tại nhà D trong khoảng thời gian từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019. Cụ thể như sau:

STT

Phòng

Thời gian thay đổi lịch học

Ghi chú

1

D201

Từ 7g00 ngày 05/11/2019

đến 18g00 ngày 08/11/2019

 

2

D202

Từ 12g30 ngày 04/11/2019

 đến 18g00 ngày 08/11/2019

 

3

D203, D204

Từ 7g00 ngày 05/11/2019

đến 18g00 ngày 06/11/2019

 

4

D301, D302; D303; D304

Từ 12g30 ngày 04/11/2019

đến 18g00 ngày 06/11/2019

 

 

Đề nghị giảng viên, sinh viên theo dõi cập nhật lịch giảng dạy và học tập trên cổng thông tin của giảng viên và sinh viên để biết thứ; tiết hoặc phòng học thay đổi.

Phòng Đào tạo xin cáo lỗi về sự bất tiện này và rất mong được sự thông cảm của giảng viên và sinh viên.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 227
Hôm nay: 1514
Hôm qua: 32348
Tổng cộng: 39283147