Thông báo số 29/TB-CTSV&TTGD về kết quả danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2018-2019 (dự kiến)

| In Thông báo số 29/TB-CTSV&TTGD về kết quả danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2018-2019 (dự kiến)
 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số 29/TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2019 
 
THÔNG BÁO

 Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2018-2019 (dự kiến) năm học 2018-2019 


         
Căn cứ danh sách khen thưởng các lớp đề nghị năm học 2018-2019  thuộc các hệ Đại học, Cao đẳng như sau:

1. Hệ Đại học: 06DHCQ; 07DHCQ; 08DHCQ; 09DHCQ.

2. Hệ Cao đẳng: 16CDCQ ; 17CDCQ; 18CDCQ.

Nay phòng CTSV&TTGD công bố danh sách sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện xét khen thưởng (đính kèm file danh sách dự kiến) trên website theo địa chỉ truy cập: sinhvien.hufi.edu.vn.

Phòng CTSV&TTGD thông báo đến toàn bộ sinh viên được biết. Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả. Mọi thắc mắc về kết quả xét khen thưởng liên hệ Phòng CTSV&TTGD (gặp cô Lệ) từ ngày 03/10/2019 - 11/10/2019. Quá thời hạn trên, Phòng CTSV&TTGD sẽ không giải quyết.

Trân trọng. 

  
Nơi nhận:       
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa (để thực hiện);
- TT. CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, CTSV&TTGD.   
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 

 (Đã ký)

 

  

Phan Xuân Cường
                                                                 
 
PHỤ LỤC:
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 435
Hôm nay: 8518
Hôm qua: 23213
Tổng cộng: 32876599