Thông báo số 28/TB-CTSV&TTGD về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa năm học 2018-2019

| In Thông báo số 28/TB-CTSV&TTGD về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa năm học 2018-2019
 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số 28/TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2019 
 
THÔNG BÁO

 V/v tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa năm học 2018-2019 


          Thực hiện thông báo số 499/TB-DCT ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2018-2029;

Phòng CTSV&TTGD thông báo về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên được xếp loại “Không đạt” tại kỳ sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, giữa khóa năm học 2018-2019 (danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

a. Thời gian: Ngày 29/9/2019 (chủ nhật).

- Buổi sáng: Sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đầu khóa (8h00 - 11h00).

- Buổi chiều: Sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại giữa khóa (13h30 - 16h30).

b. Địa điểm: Hội trường C.

3. Nội dung:

a. Nội dung 1: Tham gia sinh hoạt chung, chuyên đề tổng hợp do phòng CTSV&TTGD phụ trách.

b. Nội dung 2: Tham gia thi trắc nghiệm (Hình thức: Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 đáp án đúng; Thời gian thi: 45 phút; Số câu hỏi: 40 câu trong ngân hàng đề thi sinh hoạt công dân – HSSV năm 2018-2019).

Lưu ý:

- Hoàn thành các tuần sinh hoạt công dân – HSSV hàng năm là quyền lợi và trách nhiệm bắt buộc sinh viên phải thực hiện.

- Sinh viên không hoàn thành sẽ không được cấp giấy xác nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – HSSV hàng năm (công văn số 2929/BGD ĐT – GDCTHSSV), không đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức trước khi ra trường.

Để đảm bảo công tác đánh giá đúng chất lượng của sinh viên tham gia các chương trình sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2018-2019, Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc diện chưa hoàn thành các tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2018-2029 theo dõi thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

  
Nơi nhận:       
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa (để thực hiện);
- TT. CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, CTSV&TTGD.   
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 

 (Đã ký)

 

  

Phan Xuân Cường
                                                                 
 
PHỤ LỤC:
 
 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 60
Hôm nay: 985
Hôm qua: 16349
Tổng cộng: 35588335