Thông báo số 27/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

| In Thông báo số 27/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019
 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số 27 /TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019 
 
THÔNG BÁO

 V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

  
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên thuộc trường.

          Căn cứ danh sách sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện theo Quy định về xét cấp học bổng khuyến khích học tập (đính kèm File DS dự kiến). Phòng CTSV&TTGD thông báo đến toàn bộ sinh viên trong trường được biết. Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Phòng CTSV&TTGD (gặp cô Nga) trong thời hạn từ ngày 16/09/2019 đến 20/09/2019.

Hết thời hạn trên nhà trường không giải quyết.

Trân trọng.

  
Nơi nhận:       
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa (để thực hiện);
- TT. CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, CTSV&TTGD.   
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 

 (Đã ký)

 

  

Phan Xuân Cường
                                                                 
 
PHỤ LỤC:
 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 426
Hôm nay: 6896
Hôm qua: 23213
Tổng cộng: 32874977