Thông báo về lịch thi cuối học kỳ III năm học 2018 - 2019

| In Thông báo về lịch thi cuối học kỳ III năm học 2018 - 2019

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số: 583/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   15    tháng   8    năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi cuối học kỳ III năm học 2018 - 2019       

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi cuối học kỳ III năm học 2018 – 2019 như sau:

1.        Lịch thi cuối học kỳ III năm học 2018 – 2019:

-     Thời gian thi từ ngày 03/9/2019 đến ngày 14/9/2019.

-     Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại website http://sinhvien.hufi.edu.vn. Danh sách các môn được tổ chức thi (xem file đính kèm).

-     Sinh viên hoãn thi ở các học kỳ trước mang giấy hoãn thi về Phòng Đào tạo làm thủ tục dự thi (các môn có tổ chức thi ở học kỳ này) trước 16h00 ngày 23/08/2019.

-     Sinh viên có thắc mắc về lịch thi phản hồi về Phòng Đào tạo đến 16h00 ngày 23/8/2019.

2.        Điều kiện và yêu cầu:

-     Sinh viên đã hoàn thành các khoản học phí theo quy định. Những trường hợp nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi cuối kỳ của học phần đó.

-     Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

-     Các Khoa thông báo đến sinh viên.

3.        Tổ chức thực hiện:

-     Nhà trường không in lịch thi cụ thể cho từng trường hợp.

-     Các khoa thông báo đến sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 109
Hôm nay: 2087
Hôm qua: 32348
Tổng cộng: 39283720