Thông báo số 42/TB-DCT về Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2018

| In Thông báo số 42/TB-DCT về Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề đợt 2 năm 2018

 THÔNG BÁO

Về kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 
 

 

 

          Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019,

Nay nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 cho sinh viên hệ cao đẳng nghề như sau:

1.        Đối tượng: Sinh viên hệ cao đẳng nghề khóa 5, 6, 7, 8.

2.        Điều kiện thi tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng nghề.

3.        Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2019. (Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp)

4.        Thời gian thi:

- Môn Chính trị: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 02/03/2019

- Môn Lý thuyết nghề: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 02/03/2019

- Môn Thực hành nghề: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 02/03/2019 (Sinh viên tự chuẩn bị vật tư).

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, danh sách dự thi và phòng thi cụ thể trước ngày 25/02/2019 tại các khoa đào tạo hoặc trên cổng thông tin sinh viên sinhvien.hufi.edu.vn

5.        Đóng tiền thi tốt nghiệp:

-         Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: 300.000 đồng/1 SV

-         Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

             + Môn Chính trị: 100.000 đồng/1 SV

             + Môn Lý thuyết nghề: 100.000 đồng/1 SV

             + Môn Thực hành nghề : 200.000 đồng/1 SV (chưa tính tiền vật tư)

6.        Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

1

Thành lập các Hội đồng, Ban tổ chức thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

20/02/2019

 

     

2

Lên kế hoạch làm đề

Ban đề thi (theo QĐ)

25/02/2019

3

Đề nghị cán bộ chấm thi, cán bộ coi thi

Các khoa đào tạo

25/02/2019

4

Chuẩn bị dữ liệu thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

26/02/2019

6

Đóng tiền thi tốt nghiệp

Sinh viên

16h30 ngày

20/02/2019

7

Công bố dữ liệu thi tốt nghiệp trên trang web, gửi về khoa

Phòng Đào tạo

25/02/2019

8

Nhận phản hồi từ sinh viên

Phòng Đào tạo

Từ ngày 25– 26/02/2019

9

Tổ chức thi

Ban coi thi (theo QĐ)

01-02/03/2019

10

Dồn túi, đánh phách

Ban thư ký

04/03/2019

11

Triển khai chấm thi, dò bài, vào điểm

Ban chấm thi, Ban thư ký

04-06/03/2019

12

Công bố điểm (dự kiến)

Hội đồng thi

08/03/2019

13

Nhận đơn phúc khảo

Phòng Đào tạo

08-11/03/2019

7.         Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo thông báo đến sinh viên về kế hoạch thi này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên Cổng thông tin sinh viên;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                           (đã ký)

 

 

        Nguyễn Xuân Hoàn 

                                    

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 226
Hôm nay: 1218
Hôm qua: 19419
Tổng cộng: 28559272