Thông báo số 41/TB-DCT về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

| In Thông báo số 41/TB-DCT về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019


          Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:

1.   Đối tượng:

P Sinh viên đại học chính quy khóa  3, 4, 5

P Sinh viên đại học liên thông khóa 5, 6

P Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15

P Sinh viên cao đẳng nghề khóa 5, 6, 7, 8

2.   Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/02/2019.

Sinh viên làm Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp gửi về Phòng Đào tạo (Mẫu phiếu)

3.   Đóng tiền tốt nghiệp:

P Tiền phục vụ công tác tốt nghiệp : 250.000 đồng/ 1 sinh viên

4.   Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

Địa điểm

1

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

01/03/2019

 

2

Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên

Đến 16h30 ngày 22/02/2019

Phòng Đào tạo

3

Đóng các khoản tiền tốt nghiệp

Sinh viên

Đến 16h00

ngày 22/02/2019

Phòng Kế hoạch – Tài chính

4

Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

25/02/2019

Website sinhvien.hufi.edu.vn

5

Nhận phản hồi của sinh viên

Sinh viên

Từ ngày 25-26/02/2019

Phòng Đào tạo

 

       

6

Xét tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồng xét tốt nghiệp

12/03/2019

 

7

Phát bảng điểm toàn khóa và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng Đào tạo

Từ ngày 19-26/03/2019

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

8

Phát bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

20/04/2019

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

5.    Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục xét  tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo thông báo đến sinh viên về kế hoạch xét tốt nghiệp này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên Cổng thông tin sinh viên;

- Lưu: VT, ĐT.

       

 KT.HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 Nguyễn Xuân Hoàn

                                    

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 122
Hôm nay: 3207
Hôm qua: 20567
Tổng cộng: 32065196