Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018 – 2019

| In Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018 – 2019

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 Số:  883/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi kết thúc học phần
các học phần trong học kỳ I năm học 2018 – 2019

        Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018– 2019, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi kết thúc học phần các học phần trong học kỳ I năm học 2018 – 2019 như sau:

1.   Thời gian thi:

-     Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 19/01/2019.

-     Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn để dự thi cho đúng ngày, giờ, phòng thi.

-     Đối với những sinh viên đăng ký trả điểm hoãn thi những học phần có tổ chức thi trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, mang phiếu hoãn thi đến làm thủ tục tại phòng Đào tạo từ ngày 07/12/2018 đến 13/12/2018 để đăng ký dự thi.

2.   Điều kiện và yêu cầu:

-     Những trường hợp nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi kết thúc học phần của học phần đó.

-     Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

3.   Tổ chức thực hiện:

-     Các khoa thông báo đến sinh viên.

-     Sinh viên căn cứ tiến độ để có kế hoạch học tập, ôn tập hợp lý để dự thi đạt kết quả tốt.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

                       Nguyễn Thanh Nguyên

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 53
Hôm nay: 763
Hôm qua: 16349
Tổng cộng: 35588113