Thông báo số 229/TB-DCT về kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2017 - 2018

| In Thông báo số 229/TB-DCT về kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2017 - 2018
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
              Số: 229/TB-DCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018
 THÔNG BÁO
Kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2017-2018
          Căn cứ biên bản ngày 13/4/2018  họp Hội đồng xét điểm rèn luyện học kì I năm học 2017-2018, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.
          Nay Nhà trường thông báo danh sách điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017 – 2018 của các lớp thuộc các hệ, khóa đào tạo :
          1. Hệ Đại học: 05DHCQ; 06DHCQ,07DHCQ; 08DHCQ;06DHLT
          2.  Hệ Cao đẳng: 15CDCQ; 16CDCQ; 17CDCQ
         3. Hệ Cao đẳng nghề: 08CDN
          Danh sách điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2017 - 2018 được thông báo trên website của Nhà trường (theo địa chỉ truy cập: sinhvien.hufi.vn), phòng Công tác Chính trị - HSSV (theo địa chỉ truy cập: dpasa.hufi.edu.vn).
          Mọi thắc mắc về kết quả xét điểm rèn luyện đề nghị liên hệ Phòng Công tác Chính trị & HSSV (Cô Thùy) từ ngày 17/4/2018 - 28/4/2018. Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ không xem xét, giải quyết.
          Trân trọng.
 
 
Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa;
- TT CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, P. CTCT&HSSV.
P.HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Hoàn
                                                                        
 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HKI 2017-2018
 
STT
KHÓA
KẾT QUẢ
GHI CHÚ
1
05DH
 
 
2
06DH
 
 
3
06DHL
 
 
4
07DH
 
 
5
08DH
 
 
6
15CD
 
 
7
16CD
 
 
8
17CD
 
 
9
08CDN
 
 

 


  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 331
Hôm nay: 21295
Hôm qua: 29895
Tổng cộng: 27171831