Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

| In Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP  THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 54/TB-DCT

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

1.   Đối tượng:

Sinh viên đại học chính quy khóa 02, 03, 04

Sinh viên đại học liên thông khóa 04, 05

- Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 12, 13, 14

Sinh viên cao đẳng nghề khóa 04, 05, 06, 07 (thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2018)

Sinh viên cao đẳng liên thông lớp 10CDLKT2

2.Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2018 .

- Sinh viên các hệ, khóa nêu trên nộp đơn xét tốt nghiệp về Phòng Đào tạo (mẫu Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp).

3.Đóng tiền phục vụ công tác tốt nghiệp: 250.000 đồng/ 1 sinh viên

4.Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

Địa điểm

1

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

30/01/2018

 

2

Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên

16g

16/03/2018

Phòng Đào tạo

3

Đóng tiền tốt nghiệp

Sinh viên

16g

16/03/2018

Phòng Kế hoạch – Tài chính

4

Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

2/4/2018

Website sinhvien.hufi.edu.vn

5

Nhận phản hồi của sinh viên

Sinh viên

3-6/4/2018

Phòng Đào tạo

6

Xét tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồng xét tốt nghiệp

10/4/2018

Hội đồng

7

Phát bảng điểm toàn khóa và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng Đào tạo

23/4/2018 đến  8/5/2018

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

8

Phát bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

25/5/2018

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

5.    Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục xét  tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo rà soát điểm số các môn để kịp xét tốt nghiệp cho sinh viên vào đợt này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

       

              KT. HIỆU TRƯỞNG

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                            (đã ký)

 

                                 Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 579
Hôm nay: 7473
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27590784