Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Anh văn A2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

| In Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Anh văn A2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

                 Số:           /TB-TTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 10  năm 2017

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Anh văn A2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-DCT ngày 21/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh về việc Chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kì Anh văn A2 như sau:

I. Đối tượng:

Toàn bộ sinh viên đã tham gia học phần anh văn A2 học kỳ 1 năm học 2017-2018.

II. Thời gian:   Chủ nhật ngày 05/11/2017

-         Buổi sáng: Ca 1: 07:00 – 09:00            

Ca 2: 09:30 – 11:00            

-         Buổi chiều:             Ca 1: 12:30 – 14:00            

Ca 2: 15:00 – 16:30            

   Sinh viên tham dự kiểm tra phải xem danh sách dự thi tại trang Cổng sinh viên học sinh www.sinhvien.hufi.edu.vn để biết Số báo danh, Phòng thi, Ca thi trước ngày thi.

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo cho các sinh viên thuộc diện nêu theo dõi thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

                                                                                                          GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                      

-  BGH (để b/c);

-  Các khoa/TT (để triển khai);

-  Lưu TTNN.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 381
Hôm nay: 759
Hôm qua: 15635
Tổng cộng: 24749889