Quy trình giải quyết công tác học vụ, dịch vụ đào tạo và công tác HSSV

| In Quy trình giải quyết công tác học vụ, dịch vụ đào tạo và công tác HSSV

 

Stt

Nội dung

Đối tượng

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời điểm

tiếp nhận

Đơn vị

giải quyết

Thời gian

giải quyết

Quy trình giải quyết

I

Giải quyết các vấn đề học vụ

 1  

Bảo lưu kết quả tuyển sinh

 

Thí sinh trúng tuyển ở diện được bảo lưu

Phòng

Đào tạo

Trong thời hạn theo giấy báo nhập học

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.   Thí sinh nộp đơn (theo mẫu) và các giấy tờ  liên quan (Giấy báo nhập học, kèm theo giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự; giấy xác nhận điều trị bệnh lâu dài của bệnh viện; giấy xác nhận của địa phương về tình trạng khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn).

2.   Thí sinh nhận biên nhận.

3.   Thí sinh nhận quyết định tại Phòng Đào tạo.

 2  

Thắc mắc về đăng ký học phần, thời khóa biểu

HSSV

Phòng

Đào tạo

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Phòng

Đào tạo

Trả kết quả vào 15h00, chiều thứ Ba, Năm

1.  HSSV nộp phiếu yêu cầu (trước 14h00).

2.  Nhận kết quả tại phòng Đào tạo.

 3  

Đăng ký học bổ sung, nâng cao, học vượt, học lại vào học kỳ phụ

HSSV có nguyện vọng

Văn phòng Khoa quản lý học phần

Theo kế hoạch của Trường

Phòng

Đào tạo

Theo kế hoạch của Trường

1.    HSSV có nguyện vọng học lại nộp giấy đề nghị & danh sách đính kèm về tại khoa quản lý học phần.

2.    Khoa quản lý học phần xem xét và chuyển hồ sơ về phòng Đào tạo.

3.   Phòng Đào tạo xử lý và thông báo trên trang web về danh mục các nhóm lớp dự kiến mở.

4.   HSSV đăng ký online theo thông báo của Trường.

 4  

Đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

SV có đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Theo kế hoạch của Trường

Phòng

Đào tạo

Theo kế hoạch của Trường

1.    Phòng Đào tạo thống kê, công bố danh sách các HSSV đủ điều kiện cần làm khóa luận tốt nghiệp (Trên trang web của phòng Đào tạo).

2.    HSSV đủ điều kiện cần và có nguyện vọng đến khoa quản lý HSSV để đăng ký.

3.    Khoa quản lý HSSV xem xét và lập danh sách HSSV được làm khóa luận tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn, giao đề tài và chuyển hồ sơ về phòng Đào tạo.

4.   Phòng Đào tạo ra quyết định về việc làm khóa luận tốt nghiệp.

5.   HSSV thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch của khoa.

 5  

Đăng ký thực tập tốt nghiệp

HSSV đủ điều kiện và có nguyện vọng

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Theo kế hoạch của Trường

Phòng

Đào tạo

Theo kế hoạch của Trường

1.    HSSV đến khoa quản lý HSSV để đăng ký.

2.    Khoa quản lý HSSV xem xét, phân công giảng viên hướng dẫn và chuyển hồ sơ về phòng Đào tạo.

3.   Phòng Đào tạo ra quyết định về việc đi thực tập tốt nghiệp

4.   HSSV thực hiện đi thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của khoa.

 6  

Rút bớt học phần đã đăng ký

HSSV

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Tuần thứ 5 của học kỳ chính và tuần thứ hai của học kỳ hè

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1. HSSV nộp đơn rút học phần (theo mẫu), kèm theo thời khoá biểu học kỳ đang học và biên lai đóng học phí .

2. HSSV nhận biên nhận. 

3. Theo dõi kết quả trên trang web của phòng Đào tạo vào 16h00, thứ Sáu tuần thứ 6 của học kỳ chính và tuần thứ 3 của học kỳ hè.

 7  

Hủy học phần (Hủy điểm các học phần tự chọn)

HSSV

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Vào thứ Năm trong tuần

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.  HSSV nộp đơn xin huỷ học phần (theo mẫu).

2. HSSV nhận biên nhận. 

3.  Xem kết quả tại mục xem điểm trên trang web của phòng Đào tạo sau 01 tuần (chỉ hủy điểm của học phần tự chọn và không hoàn lại học phí).

 8  

Xin vắng thi giữa kỳ

HSSV không thể tham dự kỳ thi giữa kỳ

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Trong hạn thời gian 1 tuần kể từ ngày thi

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.  HSSV nộp đơn (theo mẫu) và kèm theo hồ sơ theo quy định (giấy nhập viện, ra viện; giấy xác nhận của địa phương điều kiện đặc biệt) tại Văn phòng Khoa quản lý HSSV (chỉ nhận đơn trong hạn thời gian 1 tuần kể từ ngày thi).

2. HSSV nhận biên nhận. 

3.  Xem kết quả tại trang web của phòng Đào tạo: điểm thi giữa kỳ bằng với điểm thi cuối kỳ.

 9  

Hoãn thi

HSSV không thể tham dự kỳ thi cuối kỳ

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Trong hạn thời gian 1 tuần kể từ ngày thi

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.  HSSV nộp đơn (theo mẫu) và kèm theo hồ sơ theo quy định (giấy nhập viện, ra viện; giấy xác nhận của địa phương điều kiện đặc biệt) tại Văn phòng Khoa quản lý HSSV (chỉ nhận đơn trong hạn thời gian 1 tuần kể từ ngày thi).

2.  HSSV nhận biên nhận. 

3.  HSSV xem kết quả trên trang web của phòng Đào tạo.

10  

Cấp bảng điểm học tập

HSSV

Phòng

Đào tạo

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Phòng

Đào tạo

16h Chiều thứ Hai, Tư, Sáu

1.  HSSV  đóng tiền xin cấp bảng điểm tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

2.  HSSV nộp biên lai cấp bảng điểm tại phòng Đào tạo (Ghi mã số HSSV và họ tên vào mặt sau biên lai, kèm bản photo bằng tốt nghiệp nếu HSSV đã tốt nghiệp).

3.  HSSV nhận bảng điểm tại phòng Đào tạo.

11  

Miễn, giảm môn học/học phần

HSSV thuộc các đối tượng miễn giảm

Phòng

Đào tạo

Trước lịch đăng ký học phần của học kỳ 02 tuần

Khoa/Trung tâm quản lý học phần

02 tuần

1.  HSSV nộp đơn (theo mẫu) kèm theo bảng điểm về khoa quản lý học phần.

2.  HSSV nhận biên nhận. 

3.  Khoa tập hợp danh sách và gửi về phòng Đào tạo.

4.  Phòng Đào tạo ra Quyết định trình Hiệu trưởng ký.

5.  HSSV xem kết quả trên trang web của phòng Đào tạo.

12  

Thắc mắc về chương trình đào tạo

HSSV

Giáo viên

chủ nhiệm (GVCN)

Theo lịch trực của GVCN

GVCN

 

1.  HSSV liên hệ với GVCN.

2.  GVCN trả lời cho HSSV.

13  

Nghỉ ốm – tai nạn, nghỉ việc riêng (không quá tối đa 25% số giờ học trên lớp)

HSSV

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

01 ngày

1.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại khoa quản lý HSSV (kèm theo bảng điểm và các giấy tờ liên quan).

2.   Khoa xem xét đơn và phê duyệt giải quyết.

14  

Tạm dừng học tập theo yêu cầu

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện tạm dừng học tập

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Thứ Ba, Năm

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại khoa quản lý HSSV (kèm theo bảng điểm và các giấy tờ liên quan).

2.   HSSV nhận biên nhận. 

3.   Khoa xem xét đơn, xác nhận  và chuyển hồ sơ xuống phòng Đào tạo.

2. Phòng ra quyết định và trình Hiệu trưởng ký.

3. HSSV nhận quyết định tại Văn phòng Khoa.

15  

Thu nhận trở lại học tập

HSSV bị tạm dừng học tập, bị đình chỉ học tập đến thời hạn quay trở lại học tập

Phòng

Đào tạo

Thứ Ba, Năm

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.    HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo (kèm theo bản photo quyết định tạm dừng hoặc Quyết định xử lý kỷ luật).

2.    HSSV nhận biên nhận. 

3.    HSSV nhận quyết định tại Phòng Đào tạo và thực hiện đăng ký học theo kế hoạch của nhà trường.

16  

Thi vét

HSSV đào tạo theo hệ thống tín chỉ hết thời gian học tập tại trường (chưa có quyết định buộc thôi học)

Phòng

Đào tạo

Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần  (Theo thông báo)

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.   HSSV làm đơn theo mẫu và đóng lệ phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

2.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo.

3.   HSSV xem kết quả trên trang web của phòng Đào tạo.

17  

Thôi học theo yêu cầu

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện thôi học

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

 

Thứ Ba, Năm

Phòng

Đào tạo

01 tuần

1.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại khoa quản lý HSSV (kèm theo bảng điểm và các giấy tờ liên quan).

2.   HSSV nhận biên nhận. 

3.   Khoa xem xét đơn, xác nhận  và chuyển hồ sơ xuống phòng Đào tạo.

4.   Phòng Đào tạo ra quyết định và trình Hiệu trưởng ký.

5.   HSSV nhận quyết định tại Văn phòng Khoa.

18  

Học cùng lúc hai chương trình

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

 

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

 

Trước lịch đăng ký học phần của học kỳ 02 tuần

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.  HSSV nộp đơn (theo mẫu), kèm theo bảng điểm học tập tại khoa quản lý HSSV.

2.  HSSV nhận biên nhận. 

3.  Khoa xem xét đơn, xác nhận  và chuyển hồ sơ xuống phòng Đào tạo.

4.  Phòng Đào tạo ra Quyết định trình Hiệu trưởng ký.

5.   HSSV xem kết quả trên trang web của phòng Đào tạo.

19  

Chuyển trường (chuyển đến)

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

Phòng Đào tạo

Trước lịch đăng ký học phần của học kỳ 03 tuần

Phòng

Đào tạo

03 tuần

1.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo và bảng điểm học tập, giấy báo hoặc xác nhận điểm trúng tuyển kèm theo.

2.   HSSV nhận biên nhận. 

3.   HSSV nhận lại đơn sau 01 tuần (có phê duyệt của Hiệu trưởng)

4.   HSSV nộp lại đơn (có phê duyệt của trường chuyển đi).

5.   HSSV nhận Quyết định tại phòng Đào tạo sau 01 tuần kể từ ngày nộp lại đơn (kèm theo danh sách các học phần được bảo lưu).

20  

Chuyển trường (chuyển đi)

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Thứ Ba, Năm hàng tuần

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo (có sự xác nhận của trường chuyển đến) và bảng điểm học tập.

2.   HSSV nhận biên nhận. 

3.   HSSV nhận Quyết định tại phòng Đào tạo

21  

Đăng ký xét tốt nghiệp (đối với đối tượng không đúng hạn (sớm hoặc trễ))

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Theo kế hoạch của Trường

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.   Sinh viên đóng tiền xét tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

2.   HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại khoa quản lý HSSV.

3.   HSSV nhận biên nhận.

4.   Khoa chuyển hồ sơ xuống phòng Đào tạo.

5.   Phòng đào tạo kiểm tra hồ sơ và xét tốt nghiệp.

6.   Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp và phản hồi tại khoa quản lý HSSV.

7.   Khoa gửi thông tin phản hồi về phòng Đào tạo để điều chỉnh.

8.   Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp trên trang web của phòng Đào tạo.

22  

Đăng ký dự thi tốt nghiệp (đối với đối tượng trễ hạn, thi lại)

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Theo kế hoạch của Trường

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.  Sinh viên đóng tiền thi tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

2.  HSSV nộp đơn (theo mẫu) tại khoa quản lý HSSV.

3.  HSSV nhận biên nhận.

4.  Khoa chuyển hồ sơ xuống phòng Đào tạo.

5.  Phòng đào tạo kiểm tra hồ sơ và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

6.  Sinh viên xem danh sách dự kiến thi tốt nghiệp và phản hồi tại khoa quản lý HSSV.

7.  Khoa gửi thông tin phản hồi của HSSV về phòng Đào tạo để điều chỉnh.

8.  Phòng Đào công bố danh sách dự thi tốt nghiệp trên trang web của phòng Đào tạo.

23  

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa học

HSSV đủ điều kiện

Phòng

Đào tạo

Chiều thứ Hai, Tư,  Sáu (trong thời gian chưa có bằng tốt nghiệp)

Phòng

Đào tạo

16h ngày thứ Hai, Tư, Sáu

1.   HSSV đến phòng Đào tạo mang theo thẻ HSSV hoặc giấy tờ tùy thân.

2.   HSSV ký nhận vào danh sách cấp giấy chứng nhận và bảng điểm.

24  

Cấp phát bằng tốt nghiệp các hệ, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, thể chất

HSSV đủ điều kiện

Phòng

Đào tạo

Chiều thứ Hai, Tư, Sáu

Phòng

Đào tạo

Chiều thứ Hai, Tư, Sáu

1.   HSSV đến phòng Đào tạo mang theo thẻ HSSV hoặc giấy tờ tùy thân và các chứng chỉ điều kiện (theo quy định của Trường).

2.   HSSV ký nhận vào sổ cấp văn bằng và sổ cấp chứng chỉ.

25  

Xin chuyển chương trình đào tạo

HSSV có nhu cầu và đủ điều kiện

Văn phòng Khoa quản lý HSSV

Trước lịch đăng ký học phần của học kỳ 02 tuần

Phòng

Đào tạo

02 tuần

1.  HSSV nộp đơn và bảng điểm tại khoa.

2.  HSSV nhận biên nhận.

3.  Khoa xác nhận các học phần được bảo lưu, tương đương, thay thế và chuyển hồ sơ lên phòng Đào tạo.

3. Phòng Đào tạo ra Quyết định và công bố trên trang web của phòng.

26  

Không có tên dự thi, chuyển lớp, quên password, sai sót thời khóa biểu, thiếu tên trong danh sách lớp học.

HSSV

Phòng

Đào tạo

Thứ Ba, Năm trong tuần 

Phòng

Đào tạo

15h00, Chiều thứ Ba, Năm

1.  HSSV có khiếu nại cần xem xét các vấn đề không có tên trong danh sách dự thi, chuyển lớp, quên password… nộp phiếu đề xuất tại phòng Đào tạo.

2.  Phòng Đào tạo giải quyết theo phiếu đề xuất.

3.  HSSV nhận kết quả tại phòng Đào tạo.

27  

Khiếu nại về điểm số (điểm trên mạng lệch so với bảng điểm gốc)

HSSV

Phòng

Đào tạo

Thứ Hai, Tư, Sáu

Phòng

Đào tạo

Chiều thứ Hai, Tư, Sáu

1.  HSSV có khiếu nại về điểm số nộp phiếu đề xuất tại phòng Đào tạo.

2.  Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Khảo thí & ĐBCL giải quyết đơn cho HSSV.

3.  HSSV nhận kết quả giải quyết tại phòng Đào tạo.

28  

Phúc khảo điểm thi, kiểm tra các học phần trong chương trình đào tạo

HSSV

Phòng KT&ĐBCL

Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần  (Theo thông báo)

Phòng KT&ĐBCL

02 tuần

1.  HSSV nộp đơn phúc khảo tại phòng Khảo thí & ĐBC.

2.  HSSV nhận biên nhận.

3.  Phòng Khảo thí & ĐBCL giải quyết đơn cho HSSV.

4.  HSSV nhận kết quả giải quyết tại trang web của phòng Khảo thí & ĐBCL.

29  

Cấp giấy xác nhận các loại (giấy xác nhận kết quả học tập, giấy xác nhận còn học)

HSSV có

nhu cầu

Phòng

Đào tạo

Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần

Phòng

Đào tạo

16g thứ Hai, Tư, Sáu

1.  HSSV làm đơn theo mẫu nộp về phòng Đào tạo

2.  HSSV nhận kết quả tại phòng Đào tạo theo thời gian quy định.

30  

Đăng ký học phần công tác xã hội

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Từ thời điểm bắt đầu triển khai đăng ký tham gia các hoạt động GDNN&CTXH cụ thể

Phòng CTCT-HSSV

Tuỳ tình hình cụ thể, công bố kết quả ngay sau khi đủ số lượng đăng ký

1. Phòng CTCT-HSSV đăng thông tin các hoạt động GDNN&CTXH trên bảng tin của phòng:

- Website: http://cthssv.cntp.edu.vn

-Facebook: congtacsinhvienhufi@gmail.com

2. HSSV xem thông tin và đăng ký online trên mạng.

3. Phòng CTCT-HSSV thông báo kết quả đăng ký trên bảng tin của phòng.

4. HSSV tham gia theo đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo.

31  

Tiếp nhận thông tin phản hồi về học phần CTXH

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Ba, Năm

Phòng CTCT-HSSV

02 ngày

1. HSSV điền thông tin phản hồi theo mẫu (kèm theo minh chứng);

2. Phòng CTCT-HSSV rà soát đối chiếu và kiểm tra tính xác thực của thông tin;

3. Công bố kết quả trả lời và cộng điểm theo đúng quy định của môn học (nếu có);

4. Cập nhật điểm CTXH định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

II

Dịch vụ đào tạo

 1  

Đăng ký học anh văn ngoại khóa: các lớp chứng chỉ quốc gia, quốc tế, chuyên đề tiếng Anh

HSSV

Trung tâm Ngoại ngữ

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Ngoại ngữ

Theo kế hoạch của trung tâm (Trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm ngoại ngữ đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền học.

3.  Trung tâm ngoại ngữ công bố thời khóa biểu trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi học theo thời khóa biểu

 2  

Đăng ký ôn thi, thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ A, B, C

HSSV

Trung tâm Ngoại ngữ

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Ngoại ngữ

Theo kế hoạch của trung tâm (Trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm ngoại ngữ đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền ôn thi và thi.

3.  Trung tâm ngoại ngữ công bố lịch ôn thi và trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi thi học ôn và thi theo lịch.

 3  

Đăng ký Test lại trình độ tiếng Anh.

HSSV có chứng chỉ quốc gia do đơn vị ngoài trường cấp

Trung tâm Ngoại ngữ

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Ngoại ngữ

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm ngoại ngữ đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền để test.

3.  Trung tâm ngoại ngữ công bố lịch test trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi test lại theo lịch.

 4  

Đăng ký học tin học ngoại khóa: các lớp chứng chỉ quốc gia, quốc tế, chuyên đề tin học;

HSSV

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm công nghệ thông tin đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền học.

3.  Trung tâm công nghệ công bố thời khóa biểu trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi học theo thời khóa biểu

 5  

Đăng ký ôn thi, thi chứng chỉ Quốc gia tin học trình độ A, B;

HSSV

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm công nghệ thông tin đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền ôn thi và thi.

3.  Trung tâm công nghệ thôn tin công bố lịch ôn thi và trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi thi học ôn và thi theo lịch.

 6  

Đăng ký Test lại trình độ tin học.

HSSV

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần 

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm công nghệ thông tin đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền để test.

3.  Trung tâm công nghệ thông tin công bố lịch test trên trang web của trung tâm.

4.  HSSV đi test lại theo lịch.

 7  

Đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh Toeic và chứng chỉ tin học MOS

HSSV

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Từ thứ Hai đến Thứ Bảy trong tuần 

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm tuyển sinh &DVĐT đăng ký và đóng tiền.

2.  HSSV nhận biên lai đóng tiền.

3.  Trung tâm tuyển sinh & DVĐT công bố lịch trên trang web của Trường.

4.  HSSV đi thi theo lịch.

 8  

Thông tin tuyển sinh các trình độ đào tạo, hệ đào tạo, các lớp đào tạo ngắn hạn

HSSV

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Từ thứ Hai đến Thứ Bảy trong tuần 

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm tuyển sinh &DVĐT để tìm thông tin.

2.  Nhân viên trung tâm cung cấp các thông tin về tuyển sinh, về các lớp, khóa đào tạo ngắn hạn trong Trường.

 9  

Thông tin thực tập sinh tại nước ngoài

HSSV

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Từ thứ Hai đến Thứ Bảy trong tuần 

Trung tâm tuyển sinh &DVĐT

Theo kế hoạch của trung tâm (trang web của trung tâm)

1.  HSSV đến trung tâm tuyển sinh &DVĐT để tìm thông tin.

2.  Nhân viên trung tâm cung cấp các thông tin về thực tập sinh tại nước ngoài.

10  

Ký sao y các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do Trường cấp phát

HSSV

Phòng Tổ chức Hành chính

Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần 

Phòng Tổ chức Hành chính

Hàng ngày

1.  HSSV đến phòng Tổ chức-Hành chính nộp hồ sơ để sao y văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm.

2.  Nhân viên Văn thư trình lãnh đạo phòng ký và thực hiện đóng dấu.

3.  HSSV nhận bản sao y.

11  

Mượn tài liệu của trung tâm thư viện về nhà

HSSV

Trung tâm thư viện

Từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần 

Trung tâm thư viện

Hàng ngày

1.    Bạn đọc làm thủ tục đóng thế chân tại quầy phục vụ của thư viện.

2.    Tra tìm tài liệu tại các máy tra cứu đặt tại thư viện hoặc tại địa chỉ http://lib.cntp.edu.vn.

3.  Ghi nhận tên tài liệu, ký hiệu xếp giá vào phiếu yêu cầu.

4. Xuất trình thẻ và phiếu yêu cầu cho thủ thư.

5. Bạn đọc vào kho chọn tài liệu cần mượn theo sự hướng dẫn của thủ thư.

6. Mang tài liệu cần mượn đến quầy thủ thư đăng ký mượn.

7. Nhận tài liệu, kiểm tra tài liệu và nhận lại thẻ trước khi rời khỏi quầy.

8.  Lưu ý: Mỗi lượt vào kho chọn sách là 15 phút và không quá 5 bạn/lần.

12  

Mượn tài liệu, báo, tạp chí đọc tại thư viện (phòng đọc mở)

HSSV

Trung tâm thư viện

Từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần 

Trung tâm thư viện

Hàng ngày

1. Bạn đọc xuất trình thẻ; đăng ký gửi cặp, túi, ba lô tại quầy phục vụ.

2. Bạn đọc tự chọn tài liệu, báo, tạp chí  trên giá; mang tài liệu, báo, tạp chí được chọn đến bàn đọc, đọc tại thư viện.

3. Tài liệu, báo, tạp chí đọc xong để lại vị trí cũ;

4. Bạn đọc nhận lại thẻ, cặp, túi, ba lô tại quầy phục vụ và ra về.

Lưu ý: Tại phòng đọc mở, sinh viên được sử dụng máy tính miễn phí khi tra tìm tài liệu điện tử, đăng ký môn học, xem điểm, TKB… Mỗi lượt sử dụng là 10 phút/1sinh viên/1 ngày.

III

Dịch vụ khác

 1  

Xem thông tin về tuyển dụng, việc làm

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1.    Phòng CTCT&HSSV đăng thông tin tuyển dụng việc làm trên website (http://cthssv.cntp.edu.vn) và bảng tin của phòng.

2.    HSSV tham khảo mô tả công việc trên các kên thông tin trên.

3.    HSSV có thể liên hệ trực tiếp bộ phận tư vấn hoặc gửi thông tin thắc mắc về địa chỉ email ban tuyển dụng (tuyendungcntp@gmail.com)

 2  

Đăng ký tìm việc làm

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1.   HSSV ải mẫu đăng ký tìm việc làm tại địa chỉ http://cthssv.cntp.edu.vn hoặc lấy mẫu tại phòng CTCT-HSSV.

2.  HSSV điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký tìm việc làm.

3.  HSSV nộp trực tiếp tại phòng CTCT& HSSV (Hoặc gửi về email: tuyendungcntp@gmail.com);

 3  

Giới thiệu việc làm

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1. HSSV trình thẻ sinh viên.

2. HSSV điền thông tin cá nhân theo mẫu giấy giới thiệu việc làm.

3.Chuyên viên  phụ trách tư vấn về công việc HSSV chọn.

4. Phòng CTCT-HSSV ký uỷ quyền vào giấy giới thiệu việc làm (Phòng văn thư đóng dấu).

5. HSSV liên hệ đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng.

6.Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi từ HSSV và công ty, doanh nghiệp (nếu có).

 4  

Đăng ký lưu trú Ký túc xá

HSSV

Ban Quản lý Ký túc xá

Từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần 

Ban Quản lý Ký túc xá

Hàng ngày

1.  HSSV có nguyện vọng ở nội trú phải nộp hồ sơ đăng ký với Ban Quản lý Ký túc xá.

2.  Đối với người mới xin ở nội trú lần đầu, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin vào nội trú (theo mẫu).

+ Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Bản photo Biên lai đóng học phí nhập học (nếu là HSSV năm thứ 1) hoặc thẻ HSSV (nếu là HSSV từ năm thứ 2 trở lên).

+ Bản sao Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (có chứng thực).

3.  Đối với người đã được bố trí ở nội trú khi hợp đồng nội trú hết thời hạn phải ký lại hợp đồng ở nội trú cho năm học hoặc học kỳ sau.

 5  

Photocopy

HSSV

Phòng Photocopy

Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần 

Phòng Photocopy

Hàng ngày

1.   HSSV có nhu cầu photocopy tài liệu đến phòng photocopy của Trường đề xuất photo.

2.   Nhân viên tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu.

3.   HSSV nhận tài liệu và trả phí dịch vụ theo quy định.

 6  

Mua tài liệu, đồ dùng học tập

HSSV

Quầy sách

Từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần 

Quầy sách

Hàng ngày

1.   HSSV có nhu cầu mua tài liệu,  đồ dùng học tập, đến Quầy sách của Trường đề xuất mua.

2.   Nhân viên tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu.

3.   HSSV nhận tài liệu, đồ dùng học tập và trả phí dịch vụ theo quy định.

 7  

Mua đồng phục;

Sử dụng phòng máy trong Trường

HSSV

Phòng Internet

Từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần 

Phòng Internet (phòng đọc mở)

Hàng ngày

1.   HSSV có nhu cầu mua đồng phục, sử dụng phòng máy của Trường đến phòng Internet (phòng đọc mở).

2.   Nhân viên tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu.

3.   HSSV trả phí theo quy định.

IV

Giải quyết các vấn đề công tác HSSV

 1  

Cấp giấy chứng nhận HSSV đang học tại Trường để giải quyết một số thủ tục như tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương,..

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Ba, Năm hàng tuần

Phòng CTCT-HSSV

Trong 01 tuần

(Tuỳ từng thời điểm sẽ có thông báo cụ thể)

1. HSSV xuất trình thẻ sinh viên và biên lai thu học phí của học kỳ đang học.

2. HSSV điền thông tin vào mẫu giấy đăng ký là HSSV đang theo học tại Trường.

3. Phòng CTCT-HSSV kiểm tra thông tin và hẹn ngày nhận lại giấy.

4. Cấp giấy chứng nhận cho HSSV.

 2  

Xác nhận đơn vay vốn tín dụng, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc làm

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

Phòng CTCT-HSSV

01 ngày tính từ thời điểm tiếp nhận

(- Nếu làm buổi sáng thì 10 h 00 ngày hôm sau nhận kết quả

- Nếu làm buổi chiều thì 16h00 ngày hôm sau nhận kết quả)

1. HSSV đến phòng CTCT - HSSV, trình thẻ HSSV và biên lai thu học phí kỳ học gần nhất và nộp tại đây để nhận mẫu Giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng, điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận này.

2. Phòng CTCT – HSSV kiểm tra hồ sơ và trình ký những hồ sơ đủ điều kiện;

3. Phòng CTCT – HSSV chuyển lại Giấy xác nhận cho HSSV.

4. HSSV gửi giấy xác nhận của trường về địa phương cho người thân liên hệ Ngân hàng Chính sách – xã hội tại địa phương để được hướng dẫn thêm thủ tục vay vốn.

Chú ý:

- HSSV thuộc diện mồ côi trực tiếp liên hệ Ngân hàng Chính sách – Xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh để vay vốn.

- HSSV sau khi nhận được tiền vay tín dụng xin vui lòng thông tin cho phòng CTCT - HSSV để Nhà trường biết được kết quả việc vay vốn.

 3  

Chứng nhận sổ ưu đãi giáo dục

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

Phòng CTCT-HSSV

01 ngày tính từ thời điểm tiếp nhận

(- Nếu làm buổi sáng thì 10 h 00 ngày hôm sau nhận kết quả

- Nếu làm buổi chiều thì 16h00 ngày hôm sau nhận kết quả)

 

1.  HSSV liên hệ phòng Lao động – Thương binh Xã hội nơi thường trú để được cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo;

2.  HSSV liên hệ phòng CTCT-HSSV để xác nhận mình đang học tập tại Trường (mang theo biên lai học phí học kỳ cần xác nhận);

3. HSSV đem sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đã được Nhà trường xác nhận về tiếp tục làm các thủ tục theo hướng dẫn của phòng Lao động – Thương binh Xã hội để được nhận các khoản hỗ trợ học phí và trợ cấp theo quy định.

Chú ý:

 Đối với HSSV thuộc diện ưu đãi, Nhà trường ký sổ trợ cấp như sau:

  + Học kỳ I:  từ 01/11 – 31/12 hàng năm.

  + Học kỳ II: từ 01/04 – 30/05 hàng năm.

 4  

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

Phòng CTCT-HSSV

Theo tiến độ đào tạo của trường

(01 tuần kể từ thời điểm nộp hồ sơ nhập học)

1. HSSV nộp hồ sơ miễn giảm học phí theo diện chính sách đã được quy định.

2. Phòng CTCT-HSSV thống kê lập danh sách HSSV được miễn giảm học phí theo từng học kỳ.

Chú ý:

- Hồ sơ miễn giảm học phí chỉ nộp 1 lần duy nhất trong toàn khoá học (riêng HSSV thuộc diện hộ nghèo phải nộp hồ sơ theo từng năm học).

- Việc miễn giảm học phí chỉ được thực hiện đối với những môn học lần đầu, những môn học lại từ lần thứ hai trở đi, HSSV phải đóng học phí.

 5  

Cấp giấy giới thiệu thực tập theo tiến độ đào tạo của trường

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần

Phòng CTCT-HSSV

01 ngày tính từ thời điểm tiếp nhận

(- Nếu làm buổi sáng thì 10 h 00 ngày hôm sau nhận kết quả

- Nếu làm buổi chiều thì 16h00 ngày hôm sau nhận kết quả)

1. Ban cán sự lập danh sách theo lớp.

2. Nhận mẫu và ghi thông tin vào giấy giới thiệu thực tập.

3. Nộp lại giấy giới thiệu thực tập cho phòng CTCT-HSSV.

4. Nhận lại giấy giới thiệu thực tập vào buổi làm việc tiếp theo.

 6  

Giải quyết vào lớp (Trong trường hợp vi phạm)

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Tại thời điểm tiếp nhận đơn

1. Trình thẻ HSSV.

2. HSSV điền thông tin vào mẫu bản kiểm điểm (Theo mẫu).

3. Phòng CTCT-HSSV ghi nhận vào sổ theo dõi và cấp giấy vào lớp (Theo mẫu).

4. HSSV cầm theo giấy xin phép để vào lớp học.

 7  

Tiếp nhận thông tin ngoại trú

 

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Trong ngày

1. Ban cán sự lớp (Lớp trưởng & Bí thư)  sau khi ổn định lớp, tham gia tập huấn công tác ngoại trú theo lịch của trường.

2. HSSV tải và điền đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký ở ngoại trú (Theo mẫu), nộp lại cho Bí thư lớp.

3. Bí thư lớp tổng hợp vào sổ theo dõi ngoại trú của lớp (Theo mẫu).

4. Khi có sự thay đổi chỗ ở, HSSV tải và điền đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký ở ngoại trú, đồng thời thông báo việc thay đổi nơi ở tới bí thư lớp (trong thời hạn không quá 20 ngày).

5. Hàng tháng, Bí thư lớp nộp sổ theo dõi ngoại trú, giấy đăng ký ở ngoại trú kèm theo biên bản sinh hoạt lớp về phòng CTCT-HSSV (Trong thời gian 1 tuần kể từ thời điểm sinh hoạt lớp, kể cả khi lớp không có HSSV thay đổi chổ ở).

Lưu ý:

- Riêng nhà trọ khu vực Quận Tân Phú, kể từ lần thay đổi chỗ tạm trú thứ 2 trở đi, HSSV liên hệ xác nhận của phòng CTCT-HSSV và gửi công an địa phương xác nhận đăng ký.

- Gửi file cập nhật thay đổi ngoại trú trước khi về phòng CTCT-HSSV và ký tên nộp báo cáo.

 8  

Nhận thư từ, bưu phẩm

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1. Trình thẻ SV.

2. Phòng CTCT-HSSV kiểm tra xác thực thông tin người gửi, người nhận.

3.HSSV ký nhận vào số theo dõi cấp phát thư từ, bưu phẩm.

 9  

Làm thẻ sinh viên, bảng tên

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

- Đối với  khoá mới:

Theo tiến độ đào tạo của trường

 

 

- Đối với khoá cũ: Thứ Hai,Tư

Phòng CTCT-HSSV

- Đối với  khoá mới:

Sau khi có quyết định thành lập lớp.

 

- Đối với khoá cũ: 01 Tuần

* Đối với HSSV khoá mới:

1. Phòng đào tạo ra quyết định thành lập lớp.

2. Phòng CTCT-HSSV in thẻ HSSV theo quyết định thành lập lớp.

3. Ban cán sự lớp nhận thẻ theo lịch thông báo trên website phòng CTCT-HSSV.

* Đối với HSSV khoá cũ, thẻ SV bị hư hỏng hoặc bị mất:

1. HSSV nộp lệ phí làm lại thẻ tại phòng Kế hoạch tài chính.

2. HSSV mang biên lai nộp lệ phí làm lại thẻ tới phòng CTCT-HSSV để được hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ.

3. Phòng CTCT-HSSV cấp cho HSSV 01 giấy chứng nhận tạm thời trong thời gian làm lại thẻ.

4. HSSV nhận giấy hẹn lấy kết quả.

10  

Bổ sung hồ sơ HSSV nhập học

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1. HSSV nộp giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ HSSV.

2. Phòng CTCT-HSSV gửi biên nhận hồ sơ cho HSSV.

3. Phòng CTCT-HSSV ghi nhận thông tin bổ sung hồ sơ vào phần mềm Edusoft.

4. Chuyển hồ sơ của HSSV lưu kho.

11  

Cảnh báo học vụ (CBHV)

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Kết thúc từng học kỳ

Phòng CTCT-HSSV

01 tháng

1. Nhận danh sách cảnh báo học vụ từ phòng Đào tạo.

2. Xử lý và lọc dữ liệu HSSV bị CBHV.

3. Gửi thư báo về địa chỉ của HSSV thông báo HSSV bị CBHV.

4. Chờ HSSV và Phụ huynh phản hồi thắc mắc trong vòng 01 tháng.

5. Tập hợp các ý kiến phản hồi, gửi về phòng Đào tạo xem xét.

12  

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về tình hình học tập, rèn luyện

Phụ huynh

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

(Trong một số trường hợp, tuỳ vào tình hình cụ thể đối với các sự vụ vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng CTCT-HSSV thì sẽ có giấy hẹn lấy kết quả làm việc)

1. HSSV xuất trình thẻ sinh viên (Nếu là phụ huynh thì phải xuất trình  giấy tờ chứng minh mối quan hệ với sinh viên).

2. HSSV (Phụ huynh HSSV) trình bày vấn đề thắc mắc về tình hình học tập, rèn luyện của SV.

3. Phòng CTCT-HSSV tiếp nhận và ghi nội dung thắc mắc vào sổ theo dõi.

4. Phòng CTCT-HSSV giải quyết các nội dung trong đơn theo thẩm quyền được quy định (gửi giấy hẹn lấy kết quả nếu có).

5. HSSV (Phụ huynh HSSV) nhận kết quả làm việc và ký nhận vào sổ theo dõi.

13  

Làm thẻ BHYT, BHTN;

Khám sức khoẻ đầu vào, đầu ra

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Định kỳ theo lịch của trường

Phòng CTCT-HSSV

Định kỳ theo lịch của trường

1. HSSV xem thông báo về lịch khám sức khoẻ đầu vào (đầu ra), lịch đăng ký làm thẻ bảo hiểm (BHYT, BHTN) trực tiếp tại phòng CTCT-HSSV hoặc trên website phòng CTCT-HSSV.

2. Thực hiện việc khám sức khoẻ, làm thẻ bảo hiểm (BHYT, BHTN) theo đúng các thời điểm đã quy định; HSSV khi đến khám sức khỏe mang theo 01 tấm hình (3x4) và biên lai đóng học phí (để điền mã số SV).

3. Ban cán sự nhận kết quả theo lớp khi có thông báo.

14  

Chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc và sơ, cấp cứu cho HSSV

HSSV

Phòng y tế - Tầng trệt – Nhà F

Hàng ngày

Phòng y tế - Tầng trệt – Nhà F

Hàng ngày

1.HSSV bị ốm, đau đột xuất hoặc bị tai nạn đến phòng y tế của trường để được khám chữa bệnh. Khi đến khám bệnh phải trình thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng và thẻ HSSV hoặc CMND.

2. Phòng y tế tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, sơ cấp cứu cho HSSV.

3. Ghi vào sổ theo dõi tình hình khám chữa bệnh định kỳ.

15  

Tiếp nhận các thông tin về hoạt động xã hội, an ninh, chính trị, giảng dạy, giữ xe, cơ sở vật chất của trường,….

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

1. HSSV khi phát hiện thấy các hoạt động bất thường về an ninh, chính trị xã hội trong trường, báo cáo về phòng CTCT-HSSV theo các cách sau đây:

- Báo cáo trực tiếp về phòng CTCT-HSSV (Tầng trệt – Nhà F);

- Thông qua đường dây nóng: 0932.728.132- Gặp cô Vi);

- Thông qua hòm thư góp ý của trường;

- Thông qua hộp thư điện tử của Phòng CTCT-HSSV: (congtacsinhvienhufi@gmail.com).

    Riêng các thông tin về phản ánh về các vấn đề  giảng dạy, giữ xe, cơ sở vật chất của trường, có thể thực hiện thông qua biên bản sinh hoạt lớp hàng tháng, hoặc qua hoạt động đối thoại thường niên giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV.

2. Phòng CTCT-HSSV tiếp nhận phản ánh, phối kết hợp với các đơn vị chức năng trong trường để giải quyết tình huống theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phòng CTCT-HSSV  ghi nhận và tổng hợp kết quả giải quyết các thông tin phản hồi, báo cáo cho lãnh đạo nhà trường khi cần thiết, đồng thời đưa ra các thông báo cảnh báo về tình hình ANTT trong trường cho HSSV được biết.

16  

Học bổng KKHT

HSSV

Phòng đào tạo

Theo thông báo của trường

Phòng

Đào tạo

Thời gian nhận đơn đề nghị và giải đáp thắc mắc là 10 ngày kể từ ngày thông báo

 

1. Phòng Đào tạo lập danh sách (dự kiến) HSSV được cấp HBKKHT cho học kỳ xét cấp học bổng và thông báo trên bảng tin của phòng Đào tạo, phòng CTCT-HSSV.

2. HSSV xem thông tin và gửi thông tin phản hồi về phòng đào tạo (nếu có).

3. Phòng Đào tạo giải đáp thắc mắc cho HSSV;

4. Hiệu trưởng ra quyết định công nhận HSSV đủ tiêu chuẩn được cấp HBKKHT cho học kỳ.

5. HSSV nhận HBKKHT tại phòng Kế hoạch Tài chính.

17  

Khen thưởng

HSSV

Văn phòng các khoa đào tạo

Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện cả năm học

Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo tiến độ đào tạo của trường

(01 lần/Năm)

1. Các lớp tiến hành họp xét thi đua khen thưởng năm học, lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp (có xác nhận của GVCN/CVHT) nộp tại văn phòng khoa.

2. Văn phòng khoa tổng hợp, trình trưởng khoa (hoặc Hội đồng khen thưởng cấp khoa) ký xác nhận và chuyển hồ sơ về phòng CTCT-HSSV.

3. Phòng CTCT-HSSV tổng hợp hồ sơ và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường xét duyệt và công nhận.

4. Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường tổ chức họp để xét khen thưởng, trình hiệu trưởng ra quyết định.

5. Phòng CTCT-HSSV tổng hợp kết quả (để báo cáo), gửi kết quả về văn phòng các khoa đào tạo và công bố danh sách HSSV được khen thưởng năm học trên bảng tin của phòng CTCT-HSSV.

6. Văn phòng khoa gửi thông báo kết quả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng, công bố danh sách HSSV được khen thưởng năm học trên bảng tin website của khoa.

18  

Kỷ luật

HSSV

Phòng CTCT-HSSV

Hàng ngày

Hội đồng kỷ luật

Theo tiến độ đào tạo của trường

(01 lần/Học kỳ)

1- HSSV có hành vi vi phạm làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

2. GVCN/CVHT tổ chức họp lớp, phân tích lỗi vi phạm của HSSV vi phạm, tập thể lớp góp ý và đề nghị hình thức kỷ luật, và chuyển hồ sơ (gồm biên bản họp lớp, bản kiểm điểm HSSV vi phạm) về nộp tại phòng CTCT-HSSV.

3. Phòng CTCT-HSSV thu nhận hồ sơ, đề nghị Hội đồng kỷ luật Nhà trường xem xét.

4. Hội đồng kỷ luật Nhà trường tổ chức họp để xét, kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

5. Phòng CTCT-HSSV tổng hợp kết quả (để báo cáo), gửi kết quả về văn phòng các khoa, thông báo kết quả cho các cá nhân, tập thể bị kỷ luật.

19  

 Đánh giá, XL KQ rèn luyện đạo đức của HSSV.

HSSV

Văn phòng các khoa đào tạo

Sau khi có kết quả phân loại rèn luyện hàng tháng, từng học kỳ và năm học

Khoa đào tạo

Theo tiến độ đào tạo của trường

(01 lần/Học kỳ)

1. Hàng tháng, các lớp gửi danh sách đánh kết quả phân loại rèn luyện về văn phòng khoa (theo mẫu, kèm theo biên bản sinh hoạt lớp, chậm nhất là 01 tuần kể từ thời điểm sinh hoạt lớp).

2. Văn phòng khoa tổng hợp kết quả từng tháng, đến tháng cuối cùng của từng học kỳ, trình trưởng khoa (hoặc Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của khoa) xem xét, ký xác nhận và gửi kết quả về phòng CTCT-HSSV.

3. Phòng CTCT-HSSV tổng hợp kết quả từ các khoa, trình hiệu trưởng ra quyết định.

4. Phòng CTCT-HSSV gửi kết quả về văn phòng các khoa, công bố kết quả điểm rèn luyện trên bảng tin của phòng CTCT-HSSV.

5. Văn phòng khoa  gửi kết quả đánh giá, xếp loại rèn luyện cho các lớp.

20  

Đóng học phí

HSSV

Phòng KH-TC

Theo thông báo của trường

Phòng KH-TC

02 ngày

1.  HSSV kiểm tra học phí cá nhân trên trang web

2.  HSSV đóng tiền tại các chi nhánh của ngân hàng Vietcombank theo quy định.

3.  HSSV liên hệ phòng KH-TC để lấy biên lai đóng học phí (nếu có nhu cầu).

21  

Khiếu nại học phí

HSSV

Phòng KH-TC

Theo thông báo của trường

Phòng KH-TC

02 ngày

1.    HSSV kiểm tra học phí cá nhân trên trang web

2.    HSSV liên hệ phòng KH-TC để kiểm tra, đối chiếu lại học phí nếu có thắc mắc.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 340
Hôm nay: 9519
Hôm qua: 13179
Tổng cộng: 28064953